Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov

1.1. Prevádzkovateľ je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, O.Z., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.09.2007, IČO: 42 097 321, DIČ: 202 3083854 (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „poskytovateľ“),  ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. je poskytovateľom služieb špecifikovaných v Článku III. týchto VOP na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronickej platformy na webovom rozhraní  www.ambulancia.online.

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  • korešpondenčná adresa: Komora pre medicínske právo – MEDIUS, O.Z., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko;
  • kontaktná osoba: Ing. Miriama Tomková;
  • emailová adresa: office@medius.sk;
  • telefonický kontakt: +421 948 342 800.

1.3. Platforma alebo tiež portál sa rozumie technologické riešenie vo forme elektronického portálu www.ambulancia.online pozostávajúceho z webového rozhrania, , ktoré umožňuje poskytnúť informácie adresované pacientom a lekárom o aktuálnych opatreniach, usmerneniach a pravidlách vydávaných príslušnými štátnymi inštitúciami, ako aj odbornými spoločnosťami združujúcich lekárov.

1.4. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa.

1.5. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby špecifikované v bode 1.8 týchto VOP (vedenie užívateľského konta prostredníctvom platformy prevádzkovateľa, zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách). Užívateľ je registrovaný ako fyzická osoba – nepodnikateľ, má pre účely týchto VOP postavenie spotrebiteľa.

1.6. E-mail užívateľa je e-mailová adresa, ktorú Užívateľ uviedol pri svojej registrácii.

1.7. Užívateľské konto je elektronické rozhranie na Platforme, do ktorého má prístup zaregistrovaný užívateľ. V rámci tohoto rozhrania sú uvedené údaje o užívateľovi.

1.8. Služba sa rozumie vedenie užívateľského konta prostredníctvom platformy prevádzkovateľa, zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom platformy prevádzkovateľa. Obsah služby a diverzifikácia služby je bližšie špecifikovaná v Článku III. týchto VOP.

1.9. Zmluva o službe sa rozumie zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických zariadení, ktorá sa v prípade užívateľa v postavení spotrebiteľa sa Zmluvou o službe rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorá je uzavretá medzi prevádzkovateľom a užívateľom prostredníctvom platformy. Užívateľ v postavení spotrebiteľa záväzne vyhlasuje (čo potvrdzuje odkliknutím check boxu o oboznámení sa s VOP pred registráciou na portáli www.abulancia.online), že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere Služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedeného v Článku V. týchto VOP. Predmetom Zmluvy o službe je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť službu a užívateľa túto službu využívať súlade s VOP.

1.10. Zákon č. 102/2014 Z. z. je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.11. Účet je bankový účet Prevádzkovateľa IBAN: SK5211000000002922848867.

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

2.1. Prevádzkovateľ je spoločnosť prevádzkujúca na základe príslušných VOP túto platformu, ktorá poskytuje za stanovených podmienok užívateľom služby vymedzené v Článku III. týchto VOP.

2.2. Prevádzkovateľ poskytuje Služby užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky užívateľov sa týmto považujú za odmietnuté a nie sú záväzné ani v takom prípade, ak im prevádzkovateľ výslovne neodporoval. Odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich písomnej akceptácie prevádzkovateľom.

2.3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu neurčitú.

2.4. Registráciou na portáli www.ambulancia.online užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah prevádzkovateľa a užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 

Článok III.

Služby ponúkané na platforme

3.1. Prevádzkovateľ ponúka na platforme služby:

a. poskytovanie informácii v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti o aktuálnych opatreniach, usmerneniach a pravidlách vydávaných príslušnými štátnymi inštitúciami, ako aj odbornými spoločnosťami, ktoré združujú lekárov,

b. vedenie užívateľského konta,

c. zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom newslettera.

3.2. Služby sú pre jednotlivých užívateľov prístupné po tom, čo vykonali registráciu na webovom portáli www.ambulancia.online a zriadili si tak svoje užívateľské konto.  
 

Článok IV.

Zásady používania platformy

4.1. Užívatelia Platformy sú povinní užívať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami a týmito VOP.

4.2. Užívateľ je oprávnený využívať služby, na ktoré získal nárok, len pre svoju potrebu, a to predovšetkým:

  1. a. Poskytované služby bude využívať len pre svoje osobné potreby a neumožní ich využívanie tretími;
  2. b. nesprístupní svoje prihlasovacie údaje iným osobám;

4.3. Služby poskytované prevádzkovateľom majú len všeobecný odporúčací charakter a nenahrádzajú individuálne posúdenie právneho problému užívateľa. Za správnu aplikáciu právnych predpisov zodpovedá výlučne užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by prípadne mohli byť priamo alebo nepriamo spôsobené aplikáciou informácií uverejnených na portáli, nakoľko každá situácia môže mať svoje špecifiká vyžadujúce prispôsobenie a úpravu posúdení, ktoré sa na portáli nachádzajú.

4.4. Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Užívateľ sa vzdáva akéhokoľvek nároku vzniknutého nesprávnym použitím platformy.

4.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.

4.6. Autorské práva a iné ochranné práva na názov služby a jej koncepciu, obchodnú značku, databázy, grafické prvky, texty, softvér platformy vrátane loga, ako aj na kompozície a zloženie týchto prvkov, práva priemyselného vlastníctva vrátane práv zápisu ochrannej známky a práva ochrany známok zahrnutých v platforme náleží prevádzkovateľovi.

4.7. Užívateľom platformy je zakázané používať názov platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.


Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

5.1. Prevádzkovateľ a užívateľ môžu od zmluvy o službe odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.2. Užívateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je prevádzkovateľ v dôsledku svojho zavineného konania porušil svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP podstatným spôsobom. 

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak podľa zodpovedného posúdenia prevádzkovateľa porušil užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore s VOP, alebo ak užívateľ používa službu takým spôsobom, že je to podľa názoru prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno prevádzkovateľa, služby alebo iného produktu prevádzkovateľa.

5.4. V prípade, ak má užívateľ postavenie spotrebiteľa: Užívateľ akceptáciou týchto obchodných podmienok a zaplatením sumy uvedenej v registračnom formulári a objednávke udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ vyslovením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z..


Článok VI.

Reklamácie

6.1.Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli užívatelia s poskytovaním služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie služby (ďalej len "Reklamácia").

6.2. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty alikvotne predlžujú o čas, v ktorom užívateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

6.3. V prípade, ak služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP, má užívateľ právo službu reklamovať u prevádzkovateľa, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v Článku I. bode 1.1. týchto VOP. Reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom e-mailu.

6.4. Reklamačný servis zabezpečuje prevádzkovateľ.

6.5. V reklamácii je užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne uviesť predmet reklamácie. Prevádzkovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (prostredníctvom e-mailu).

6.6. Reklamácia musí z dôvodu určitosti obsahovať:          

a. informácie umožňujúce identifikáciu užívateľa,

b. požiadavky užívateľa,

c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.

6.7. Ustanovenie platné v prípade, ak má užívateľ postavenie spotrebiteľa:

a. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá doklad o vybavení reklamácie.

b. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

6.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na voľbu spôsobu vybavenia reklamácie.

6.9. Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, že reklamovaná služba nie je oprávnená, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Prevádzkovateľ si vo vzťahu k užívateľovi vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.


Článok VII.

Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.

7.2. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Ak sa užívateľ a prevádzkovateľ nedohodnú inak, prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej stránky prevádzkovateľa) ako platnú a záväznú pre prevádzkovateľa aj užívateľa.

7.4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

7.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie VOP sa pre registrovaného užívateľa stávajú účinnými uplynutím 30 dní od oznámenia ich zmeny. Oznámenie je realizované prostredníctvom zverejnenia informácie o nových  VOP na portáli www.ambulancia.online a/alebo doručením nových VOP na e-mail uvedený v užívateľskom konte užívateľa.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.4.2020