Zásady spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov návštevníkov nášho webového portálu je pre nás veľmi dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje pri prevádzkovaní webového portálu www.ambulancia.online.

Kto o Vás spracúva údaje a ako nás môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa spracúva občianske združenie: Komora pre medicínske právo – MEDIUS, so sídlom: Mäsiarska 6, 04001 Košice, IČO: 42097321, registrácia: Evidencia OZ, Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejne správy, reg. č.: VVS/1-900/90-30663 (ďalej aj „združenie“ alebo „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu, ktorou je h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 44 323 760, registrácia: OR SR, Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 22285/V (ďalej aj „zodpovedná osoba“). V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu nasledovným spôsobom: 

 • e-mailom na e-mailovej adrese: office@hhpartners.eu
 • telefonicky na telefónnom čísle: +421 55 694 39 91
 • poštou na poštovej adrese: Mäsiarska 6, 040 01 Košice

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78).  

Cieľ projektu, webového portálu

Cieľom webového portálu www.ambulancia.online je poskytnúť informácie adresované pacientom a lekárom o aktuálnych opatreniach, usmerneniach a pravidlách vydávaných príslušnými štátnymi inštitúciami, ako aj odbornými spoločnosťami, ktoré združujú lekárov. 

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou, o ktorej budú spracované osobné údaje, je fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na webovom portáli www.ambulancia.online a vytvorí si tak svoje užívateľské konto.  

Účel spracúvania, právny základ, kategória a rozsah spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

1. Zriadenie užívateľského konta a evidencia užívateľa

Na to, aby ste vedeli v plnej miere využívať služby poskytované webovým portálom www.ambulancia.online, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali a vytvorili si užívateľské konto, prostredníctvom ktorého, Vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami. Vytvorenie užívateľského konta je u nás povinné len v prípade, ak chcete zasielať newsletter, alebo chcete byť notifikačnými emailovými správami informovaný o zmenách obsahu webového portálu.

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť užívateľské konto, zbierame všetky bežné údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú vaša e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať a bude slúžiť aj ako vaše prihlasovacie meno do užívateľského konta. Ďalšími osobnými údajmi, ktoré budeme spracúvať na daný účel sú vaše meno, priezvisko a heslo. Nepovinnými údajmi sú telefónne číslo, dátum narodenia a adresa pobytu.

V prípade, ak pri vytváraní užívateľského konta nám neposkytnete potrebné osobné údaje, tak nebude možné úspešne zavŕšiť vašu registráciu.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako užívateľ.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, počas doby existencie užívateľského konta, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako užívateľ.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s používaním užívateľského konta uchovávame, počas doby existencie tohto  konta, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať.

2. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách

Ak nám pri vašej registrácii udelíte súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom newslettera alebo inou formou marketingu, tak vaše osobné údaje v rozsahu emailovej adresy, prípadne telefónneho čísla budeme využívať na to, aby sme Vám z času na čas zaslali novinky týkajúce sa aktuálnych opatrení, usmernení a pravidiel vydávaných príslušnými štátnymi inštitúciami, ako aj odbornými spoločnosťami, ktoré združujú lekárov.

V prípade, ak pri registrácii neodkliknete súhlas so zasielaním newslettera alebo inej formy marketingu, tak vaše osobné údaje nebudú využívané na zasielanie týchto  noviniek. 

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom newslettera alebo inou formou marketingu.

Doba spracovania osobných údajov je po dobu existencie užívateľského konta alebo podobu odvolania súhlasu so zasielaním newslettera alebo inou formou marketingu.

Odvolanie súhlasu: Ak ste v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách či pri iných formách marketingu udelili súhlas pri vašej registrácii, tak udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. 

Súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či využitie inej formy marketingu môžete jednoducho odvolať týmto postupom: Po prihlásení sa do Vášho užívateľského konta je potrebné v hlavnom menu kliknúť na sekciu Môj profil a na konci formulára s vašimi osobnými údajmi je potrebné zrušiť označenie „súhlasím so zasielaním noviniek“.

Súčasne Vás chceme upozorniť, že v prípade, ak ste vyjadrili nesúhlas so zasielaním newsletterov kliknutím na odhlásenie sa z odberu v newsletteri zaslanom prostredníctvom MailerLite, tak touto formou Vám už nebudú zasielané newslettre zasielané prostredníctvom MailerLite. V prípade, ak si želáte, aby sme Vám nezasielali komerčnú komunikácia aj využitím iných foriem je potrebné Váš súhlas zrušiť vyššie popísaným postupom vo vašom profile.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

3. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Za predpokladu, že s nami komunikujete prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať v tomto informačnom systéme.

Právny základ spracúvania sú naše zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z.z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s vedením prijatej a odoslanej pošty uchovávame, počas doby existencie užívateľského konta, minimálne však po dobu desiatich rokov od uplatnenia reklamácie.

4. Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, že ste nám adresovali žiadosť v súvislosti s uplatňovaním vašich práv ako dotknutej osoby. 

V prípade, ak nám neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné vašej žiadosti vyhovieť.

Právny základ spracúvania sú naše zákonné povinnosti vyplývajúce z  článku 12 ods. 1 a nasl.  GDPR.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s uplatňovaním práv dotknutej osoby uchovávame počas doby existencie užívateľského konta, minimálne však po dobu piatich rokov od uplatnenia práv dotknutej osoby.

Tretie strany, ktorým sú sprístupňované osobné údaje

Vaše osobné údaje sú poskytované nasledujúcim subjektom

 • v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia webového portálu a databázy na hostingovom serveri: poskytovateľovi webhostingu, na ktorom je umiestnený webový portál www.ambulancia.online: WebSupport s. r. o., so sídlom: Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928,
 • v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru: správcovi serveru, spoločnosti: NESECO s.r.o., Jelšová 2826/10, 040 22 Košice,
 • v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby webového portálu a jeho vylepšovania: IT podpora a programovanie: LUBAS solutions s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51 293 706,
 • v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko za účelom využívania služby hromadnej pošty: poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu – MailerLite / J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania; tento subjekt môže mať aj postavenie sprostredkovateľa a to z dôvodu umiestnenia cookies nástrojov a ďalších trackovacích nástrojov umiestnených v newsletteri za účelom vyhodnotenia spätnej väzby/aktivity dotknutej osoby (adresáta newslettra) na doručený newsletter (teda napr. vyhodnotenie na ktorý odkaz dotknutá osoba klikla, IP adresa adresáta, koľko krát si newsletter otvorila, v akom čase tieto operácie s newslettrom urobila a podobne); prevádzkovateľ používa službu newlsettra prostredníctvom spoločnosti MailerLite / J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania. Za tým účelom dochádza k prenosu údajov dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko a e-mail do Litvy (Európska únia), kde sprostredkovateľ sídli; sprostredkovateľ má certifikát bezpečnosti ukladania informácií (ISO 27001), ako aj certifikát riadenia IT služieb (ISO 20000), takže si môžete byť istí, že vaše údaje sú v bezpečí.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ spolupracuje, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do Litvy. Osoby, ktorým sa v Litve tieto údaje sprístupňujú (v našom prípade spoločnosť MailerLite / J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania), dodržiavajú podmienky bezpečnosti ukladania informácií (ISO 27001), ako aj certifikát riadenia IT služieb (ISO 20000) a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje užívateľov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Užívateľ ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje ma ohľadom spracovania svojich osobných údajov právo:

 1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 2. získať informácie o dobe uchovávania osobných údajov,
 3. požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov,
 4. žiadať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
 5. byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov u príjemcu,
 6. žiadať o určenie zdroja osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 7. právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 8. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
 1. máte právo odvolať svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či využitím inej formy marketingu týmto postupom: po prihlásení sa do Vášho užívateľského konta je potrebné v hlavnom menu kliknúť na sekciu Môj profil a na konci formulára s vašimi osobnými údajmi je potrebné zrušiť označenie „súhlasím so zasielaním noviniek“,

 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. Kontaktné údaje úradu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Zmeny podmienok ochrany súkromia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti.

Zabezpečenie internetovej stránky a používanie cookies

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies, aby zvýšili svoju kvalitu a zlepšili váš užívateľský komfort. Pre viac informácii ohľadom cookies kliknite sem.


Pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 30. apríla 2020.